Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa
admin/pliki/503_Info o Mazlzenstwie.pdf
Preparation for the Marriage
admin/pliki/503_PreparationfortheMarriage.pdf
1

MAŁŻEŃSTWO

INFORMACJE DOTYCZĄCE SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA


PRZYGOTOWANIE / DATA ŚLUBU:

Formalności związane z przygotowaniem do ślubu należy załatwiać w parafii, do której przynajmniej jedna strona jest zapisana. Narzeczeni nie zapisani do żadnej parafii muszą wcześniej dokonać tego zapisu w parafii, do której  uczęszczają na Mszę Św.


Rezerwacji kościoła na uroczystość ślubną należy dokonać jeden (1) rok przed planowaną datą ślubu. Sakrament Małżeństwa jest udzielany w soboty o godz. 12:00 p.m., 02:00 p.m.

 

Przy rezerwacji daty ślubu, którą należy dokonać osobiście (nie telefonicznie), wymagany jest depozyt $100. W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu, później niż dwa (2) miesiące przed datą ślubu, depozyt nie podlega zwrotowi.

 

Przynajmniej sześć (6)  miesięcy przed planowaną datą ślubu należy zgłosić się do biura parafialnego (do ks. Proboszcza), aby sporządzić protokół i przedłożyć wymagane dokumenty (patrz niżej). 

 

DOKUMENTY:
– aktualne (tzn. nie starszy ni
ż sześć (6) miesięcy) świadectwo Chrztu św. obojga narzeczonych z adnotacją o Sakramencie Bierzmowania.

– od osób, które nie ukończyły 19 roku życia, wymagane jest pisemne zezwolenie rodziców na zawarcie małżeństwa oraz przejść przez konsultację psychologiczną (przepis diecezjalny). W przypadku osoby owdowiałej - dokument potwierdzający poprzednie małżeństwo lub akt zgonu małżonka.
– potwierdzenie uczestnictwa w konferencjach przedmałżeńskich.
– poręczenie jednego świadka narzeczonej i narzeczonego (czyli dwóch (2)
świadków) o ich tożsamości i wolnej woli zawarcia małżeństwa sporządzane podczas rozmowy kanonicznej z księdzem.
– “Marriage License” (licencj
ę na zawarcie małżeństwa) wystawioną przez County Clerk (ważna tylko 60 dni od daty wystawienia!) lub w przypadku już zawartego związku cywilnego “Certificate of Marriage” (świadectwo małżeństwa). W przypadku kilku poprzednich związków cywilnych: świadectwo obecnego związku i wszystkich poprzednich wraz z decyzjami sądu o ich rozwiązaniu.
Wszystkie wymagane dokumenty musz
ą być skompletowane w biurze parafialnym NAJPÓŹNIEJ SZEŚĆ (6) MIESIĘCY przed planowaną datą ślubu!

 

KONFERENCJE PRZEDMAŁŻEŃSKIE:
Narzeczeni zobowi
ązani są do uczestnictwa w sesji składającej się z czterech (4) różnych tematycznie konferencji przedmałżeńskich. Konferencje odbywają się w naszej parafii jesienią i wiosną każdego roku. O terminy proszę pytać w biurze parafialnym. Dodatkowo nauki są prowadzone w Centrali Radia Maryja (6965 W. Belmont, Chicago, IL) w każdą drugą niedzielę miesiąca; tel.773-848-8183 lub 773-343-8183.

W tym roku: w dniach od 4 do 7 listopada br. w Domu Prowincjalnym Księży Chrystusowców odbędą się nauki przedślubne dla osób, które pragną zawrzeć sakrament małżeństwa w 2015/2016 roku. Poprowadzi je ks. Zygmunt Ostrowski SChr. Spotkania od środy do piątku będą odbywać się wieczorem, w godz. 7:00 p.m. do 9:00 p.m., a w sobotę od 9:00 a.m. do 12:00 p.m. Chętnych prosimy o zapisywanie się w biurze parafialnym lub zakrystii.

 

PRÓBA:
Próby w ko
ściele, z zasady odbywają się w piątek poprzedzający datę ślubu o godz. 08:00 p.m., chyba że inny termin ustalono z ks. Proboszczem. Cenny jest udział rodziny i przyjaciół w liturgii Mszy Św.: czytanie Słowa Bożego, modlitwy wiernych, przedstawienie darów ofiarnych. Obowiązkowa jest obecność na próbie świadków, uczestników orszaku weselnego (druhny i drużbowie) oraz  osób zaangażowanych w liturgię.

 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA:
Narzeczeni przed zawarciem Sakramentu Ma
łżeństwa muszą przystąpić  do Sakramentu Pokuty i Pojednania, informując spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna. W naszym kościele można przyjąć Sakrament Pokuty codziennie przed każdą Mszą św.

 

MUZYKA:
Wybór pie
śni musi odpowiadać wymogom liturgicznym i należy je ustalić z parafialnym organistą przynajmniej sześć (6) miesięcy przed datą ślubu.
Organista parafialny: p. Zbigniew Blicharz, tel.: 773-616-9284.

 

ZDJĘCIA / VIDEO:
Podczas ceremonii osoby wykonuj
ące zdjęcia/video nie mają prawa wchodzić i poruszać się w prezbiterium (przestrzeń wokół ołtarza). Przed ceremonią fotograf i/lub operator kamery video zobowiązani są spotkać się z księdzem w zakrystii. Po ceremonii będzie możliwość wykonania wspólnego zdjęcia (poza prezbiterium) pod warunkiem, że uroczystość rozpoczęła się punktualnie.
Ko
ściół należy opuścić przynajmniej na 30 minut przed następnym ślubem, lub wieczornym nabożeństwem.

 

PRZEBIEG LITURGII SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:
– MUSI SIĘ ROZPOCZĄĆ PUNKTUALNIE! Wszelkie opóźnienie skraca czas na sesję zdjęciową lub zupełnie ją uniemożliwia!
– Uroczysto
ść ślubna nie może trwać dłużej niżłtorej godziny (1,5 h) - w tym już jest wliczony czas na sesję zdjęciową!
– Przygotowanie aran
żacji kwiatowych ołtarza i prezbiterium należy załatwić z siostrą posługującą w zakrystii.
– Przygotowanie „tradycyjnego” bukietu na o
łtarz Matki Bożej oraz „świecy jedności” narzeczeni załatwiają we własnym zakresie.
– Zabrania si
ę rzucania ziaren ryżu, konfetti, płatków kwiatowych, itp.
– Przy wyborze strojów dla dru
żek i drużbantów, należy pamiętać o sakralnym charakterze świątyni, więc stroje muszą być godne i odpowiednie dla tego miejsca.

 

Odsłon: 5998