Aktualnosci

Brama Miłosierdzia

Grudzień 22, 2015

Brama  Miłosierdzia  to  szczególne  Drzwi  Święte,  które  Ojciec  Święty  Franciszek  polecił  otworzyć  w  każdej  Diecezji  podczas  nadzwyczajnego  Roku  Świętego,  aby  pozwolić  wiernym  na  całym  świecie  doświadczyć  pełni  Miłosierdzie  Ojca.  Wyjaśnia  to sam Papież Franciszek w Bulli Ogłaszającej Jubileusz Misericordiae Vultus (n. 3):  «Zależnie od decyzji biskupa ordynariusza będzie  ona  [Brama Miłosierdzia] mogła  być  otworzona  również w sanktuariach, nawiedzanych  przez  wielu  pielgrzymów,  którzy  właśnie  tam  bardzo  często  doświadczają w sercu łaski i znajdują drogę do nawrócenia».

Od  decyzji  Biskupa  ordynariusza  zależy  więc  to,  w  jakim  kościele  zostanie  otwarta  Brama  Miłosierdzia. Ks. Biskup Daniel R. Conlon, Ordynariusz diecezji Joliet, desygnował nasze Sanktuarium na kościół stacyjny Jubileuszu Miłosierdzia. Ks. Ryszard Głowacki TChr – Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego – dokonał uroczystego otwarcia Drzwi Świętych  w naszym Sanktuarium w dniu 8 grudnia 2015 r. Poniżej umieszczamy treść listu ks. Biskupa ustanawiający naszą świątynię miejscem pielgrzymkowym tego roku i zyskania odpustów.

"Drogi Księże Winnicki, W miarę jak się zbliża Święty Rok Miłosierdzia, jest moim przywilejem wyznaczenie Parafii Bożego Miłosierdzia w Lombard, jako Kościoła pielgrzymkowego dla Diecezji Joliet. Osoby które będą pielgrzymować do tego kościoła w tym Roku Miłosierdzia, trwając na modlitwie niech otrzymają obfite błogosławieństwo Boga. Jednoczę się w modlitwie z całym Kościołem, aby ten Święty Rok Miłosierdzia był czasem w którym wszyscy ludzie doświadczą miłosiernego dotknięcia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech nasza modlitwa doprowadzi nas do uznania prawdy iż duchowe i cielesne dzieła miłosierdzia objawią miłosierną twarz Boga każdemu z nas. Niech Bóg błogosławi ludowi Diecezji Joliet miłością miłosierną,
Czcigodny Ksiądz R. Daniel Conlon Biskup Joliet"
.

Czas łaski Jubileuszu Miłosierdzia będzie się oczywiście charakteryzować możliwością  uzyskania  odpustu  zupełnego  poprzez  niektóre  nabożne  praktyki,  mające  swoje  zwieńczenie w przejściu przez Bramę Miłosierdzia. Nieodzowna będzie  zatem modlitwa i celebracja Sakramentu Pojednania oraz Eucharystii, jako konkretne  znaki na drodze nawrócenia i “zanurzenia” się w miłosierdziu Ojca.

Warunki uzyskania  odpustu (klikając na ten link można uzyskać więcej informacji odnośnie odpustów) zostały ogłoszone przez samego Papieża. Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp. Rina Fisichelli. To pewne novum w praktyce watykańskiej. Do tej pory tego typu dokumenty publikowane były przez Penitencjarię Apostolską. Tym razem, ze względu na wagę przesłania tego roku, list napisał sam Papież.

Czytaj Więcej

Wyjaśnienie motta i logo

Grudzień 22, 2015

Motto oraz logo są syntezą Roku Jubileuszowego.

Motto Roku Miłosierdzia "Miłosierni jak Ojciec" (wg Łk 6,36: «Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny») – te  słowa  to  propozycja życia miłosierdziem, biorąc przykład z Ojca, który prosi o to, aby nie sądzić i nie potępiać, lecz wybaczać oraz dawać  miłość i przebaczenie bez miary (por. Łk 6,37-38).

Logo jest dziełem Ojca Marko I. Rupnika  S.J. i prezentuje się jako mała suma teologiczna tematu miłosierdzia. Przywołując bardzo cenny dla Kościoła starożytnego wizerunek Syna, który bierze na plecy zagubionego  człowieka, logo  wskazuje  miłość  Chrystusa, który wypełnia tajemnicę swojego Wcielenia Odkupieniem.  Wizerunek jest tak wykonany, aby ukazać Dobrego Pasterza, który dotyka aż do głębi  ciało człowieka, czyniąc to z taką miłością, która przemienia życie.  Jest jeszcze jeden szczegół, na który powinniśmy zwrócić naszą uwagę: Dobry Pasterz,  w akcie całkowitego miłosierdzia, bierze na plecy ludzkość, ale Jego wzrok łączy się ze  wzrokiem człowieka.  Chrystus widzi oczami Adama, a Adam oczami Chrystusa. Każda osoba, kontemplując  w  Jego  wzroku  miłość  Ojca,  odkrywa  w  Chrystusie  nowego  Adama,  a  także  swoje  własne człowieczeństwo oraz przyszłość, która ją oczekuje. Cała scena umiejscowiona  jest w formie tak zwanej mandorli (z wł. migdał). Forma ta również jest bardzo ważna  dla  ikonografii i  starożytnej  i  średniowiecznej,  gdyż  odwołuje  się  do  obecności  dwóch  natur: boskiej i ludzkiej, w Chrystusie. Trzy koncentryczne kształty owalne o kolorze  stopniowo  jaśniejszym  w  kierunku  zewnętrznym  sugerują  ruch  Chrystusa,  który  wyciąga  człowieka  z  nocy  grzechu  i  śmierci.  Z  drugiej  strony,  głębia  ciemniejszego  koloru sugeruje również niepoznawalność miłości Ojca, który wszystko przebacza.

Oficjalna strona Jubileuszu Miłosierdzia: http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/pl.html

Czytaj Więcej

Bulla Ogłaszająca Jubileusz: Misericordiæ Vultus

Grudzień 22, 2015

W  dniu  13  marca  2015 r.,  w  drugą  rocznicę  swojego  wyboru  na  Stolicę  Piotrową,  Papież  Franciszek  zapowiedział  nadzwyczajny  Rok  Święty:  pierwszy,  który  nie  koncentruje  się,  jak  dotychczas  mieliśmy  we  zwyczaju,  na  obchodach  rocznicowych,  ale  skupia  się  na  najwspanialszym  przymiocie  Boga  Ojca  znanym  już  w  Biblii,  czyli  na  Jego  Miłosierdziu.

Bulla (plik do pobrania znajduje się po prawej stronie pod obrazkiem) Ogłaszająca Jubileusz, Misericordiae Vultus, opublikowana w dniu 11 kwietnia,  wyjaśnia  tę  inicjatywę  Ojca  Świętego,  stając  się  kluczowym  tekstem  do  refleksji  nad  sensem Jubileuszu oraz do znalezienia przydatnych wskazówek duszpasterskich przy  jego realizację.

Już w Adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium można dostrzec, że miłosierdzie  zajmuje  centralne  miejsce  w  pontyfikacie  Papieża  Franciszka.  W  szczególności  jedno  wyrażenie  mocno  to  podkreśla:  “Kościół  żyje  niewyczerpalnym  pragnieniem  ofiarowania  miłosierdzia,  będącego  owocem  doświadczenia  nieskończonego  miłosierdzia Ojca i jego udzielającej się mocy.” (EG 24).

Na tych bogatych w treść stronach Bulli, które są prawdziwą teologiczną syntezą  o miłosierdziu, Papież Franciszek kreśli ścieżkę Jubileuszu. Miłosierdzie nie  jest abstrakcyjnym słowem, lecz wyraża ono oblicze Boga oraz przywołuje konkretne  i  codzienne  działania  Jezusa  z  Nazaretu.  To  słowo  nadaje  formę  działaniu,  dzięki  któremu wiarygodność Kościoła staje się przekonująca.
Wszyscy  zatem  jesteśmy  wezwani,  aby  odczytać  znaki  Boga,  gdziekolwiek  się  one  znajdują i w jakikolwiek sposób się przejawiają. Jak napisał Ojciec Święty: „Pierwszą  prawdą Kościoła jest miłość Chrystusa. Tejże miłości, która posuwa się do przebaczenia  i  do  daru  z  siebie,  Kościół  jest  sługą  i  pośrednikiem  wobec  ludzi.  Stąd  też  tam,  gdzie  Kościół jest obecny, musi być też widoczne miłosierdzie Ojca. W naszych para ach, w naszych wspólnotach, w stowarzyszeniach, w ruchach, gdziekolwiek są chrześcijanie, każdy powinien odnaleźć oazę miłosierdzia” (MV 12).

Ojciec Święty Franciszek bardzo pragnie, aby kolejny i jakże niezwykły Rok Święty był  przede wszystkim zorganizowany w każdej Diecezji, jako szczególny moment odnowy  życia duszpasterskiego.

Nieodzownym  jest,  aby  określić  w  jak  najlepszy  sposób  duchowy  wymiar  tego  wydarzenia.  Ten Rok Święty powinien stać się pozytywną prowokacją do prawdziwego nawrócenia  naszego serca tak, aby lepiej zrozumieć nie tylko wyzwania, które są obecne w bieżącym  momencie  historii,  ale  także  oczekiwania,  które  wiele  osób  posiada  względem  nas  wierzących.  Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na spójność między głoszeniem Ewangelii a  sposobem życia, które powinno charakteryzować tych, którzy noszą imię chrześcijan.

Zanim  jednak  przystąpimy  do  organizacji  poszczególnych  wydarzeń,  a  także  już  w  trakcie  ich  trwania,  będziemy  musieli  przede  wszystkim  okazać  miłosierdzie,  jako  istotę  Ewangelii,  która  potrzebuje  stać  się  życiem  oraz  dowodem  codziennego  działania wierzących.

Czytaj Więcej

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

Grudzień 22, 2015

Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp. Rina Fisichelli. To pewne novum w praktyce watykańskiej. Do tej pory tego typu dokumenty publikowane były przez Penitencjarię Apostolską. Tym razem, ze względu na wagę przesłania tego roku, list napisał sam Papież.

Pragnę, aby Jubileusz był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej skuteczne" – pisze we wstępie Franciszek. Ojciec Święty pragnie, by „jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech”. Aby uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych (Bram Miłosierdzia) otwartych w każdej katedrze i w kościołach wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego, a także w czterech bazylikach papieskich w Rzymie. Tam też będzie możliwość uzyskania odpustu. Dla Franciszka jest ważne, by ten moment był połączony przede wszystkim z sakramentem pojednania, Eucharystią oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary, modlitwa za Papieża oraz w intencjach, które nosi on „w sercu dla dobra Kościoła i całego świata”, a także brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

Możliwość uzyskania jubileuszowego odpustu mają również ci, którzy nie będą mogli odbyć jubileuszowej pielgrzymki, zwłaszcza ludzie chorzy, starsi i samotni, którzy często nie są w stanie wyjść z domu. W tym celu mają oni „z wiarą i radosną nadzieją przeżywać ten moment próby, poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu”.

Franciszek nie zapomina także o więźniach, którzy doświadczają ograniczenia wolności. Jubileusz zawsze stanowił okazję do wielkiej amnestii, obejmującej bardzo wiele osób, które choć zasługują na karę, uświadomiły sobie jednak, że to, co uczyniły, było niesprawiedliwe i szczerze pragną na nowo włączyć się w życie społeczeństwa, wnosząc w nie swój uczciwy wkład. Dlatego też „w kaplicach więziennych będą oni mogli uzyskać odpust, a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić serca, jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie wolności” – pisze Papież.

Franciszek zwraca uwagę także na znaczenie uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy. „Doświadczenie miłosierdzia staje się bowiem widzialne w świadectwie konkretnych znaków, jak uczył nas sam Jezus. Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z tych uczynków, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust”. Ojciec Święty wskazuje ponadto, że będzie go można uzyskać również dla zmarłych. „Tak jak pamiętamy o nich podczas Mszy św., tak też możemy, w wielkiej tajemnicy świętych obcowania, modlić się za nich, aby miłosierne oblicze Ojca uwolniło ich od wszelkich pozostałości winy i by mógł On przygarnąć ich do siebie w nieskończonej szczęśliwości” – pisze Franciszek.

Sporo miejsca Papież poświęca kwestii należytej wrażliwości indywidualnej i społecznej na kwestię przyjmowania nowego życia. Dotyczy to zwłaszcza dramatu aborcji i kobiet, które się jej poddały. „Wiem, że jest to dramat egzystencjalny i moralny. Spotkałem wiele kobiet, które nosiły w sercu blizny pozostawione przez ten ciężki i bolesny wybór. To, co się wydarzyło, jest głęboko niesłuszne; jednakże tylko wtedy, gdy zrozumie się to w prawdzie, można nie stracić nadziei. Przebaczenia Bożego nie można odmówić nikomu, kto żałuje, zwłaszcza jeśli ze szczerym sercem przystępuje do Sakramentu Spowiedzi, by pojednać się z Ojcem” – napisał Franciszek. Z tego też powodu w Roku Jubileuszowym postanowił upoważnić wszystkich kapłanów do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie. Kapłani powinni się zatem do tego wielkiego zadania dobrze przygotować.

Ostatnia uwaga papieskiego dekretu dotyczy wiernych, którzy z różnych powodów uważają za stosowne chodzenie do kościołów, w których posługują kapłani z Bractwa św. Piusa X. Zdaniem Franciszka ten Jubileuszowy Rok Miłosierdzia nie wyklucza nikogo. Ojciec Święty ufa, że w bliskiej przyszłości będzie można znaleźć rozwiązania pozwalające przywrócić pełną jedność z kapłanami i przełożonymi Bractwa. Tymczasem jednak, powodowany potrzebą zabiegania o dobro tych wiernych, Franciszek rozporządził, że osoby, które w Roku Świętym Miłosierdzia przystąpią do Sakramentu Pojednania u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, otrzymają ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie.

lg/ rv

Czytaj Więcej

MODLITWA NA ROK MIŁOSIERDZIA

Grudzień 22, 2015

Panie Jezu Chryste,

Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego z nas:
O, gdybyś znała dar Boży!
 
Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,
aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.
 
Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.
 
Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen

Czytaj Więcej