Rada Parafialna

Rada parafialna – organ prawny lub administracyjny w parafii wykonujący powierzone mu zadania. Rada parafialna stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.

Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez modlitwę, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.

Przy naszej parafii istnieją dwa typy rad parafialnych:

Rada duszpasterska - rada, do której należeć powinni księża pracujący w parafii, oraz świeccy. Rada duszpasterska jest wyłącznie organem doradczym proboszcza, a jej zadaniem jest analiza działań duszpasterskich i definiowanie praktycznych wniosków.

Rada finansowa - rada, która na podstawie prawa kanonicznego (kan. 537) powinna istnieć w każdej parafii. Jej głównym zadaniem jest pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami materialnymi parafii w oparciu o prawo powszechne i dekrety biskupa.

CZŁONKOWIE RADY DUSZPASTERSKIEJ:

PRZEWODNICZĄCY RADY: Mariusz Kwaśniak
SEKRETARZ RADY: Fryderyka Kubica
KOMISJA CHARYTATYWNA: Marta Penc
KOMISJA DO SPRAW MŁODZIEŻY: Bogusia Bukowska
KOMISJA DO SPRAW ORGANIZACJI IMPREZ: Jolanta Smoter, Marek Gracz
KOMISJA GOSPODARCZA: Adam Jakubiak, Damian Mazur
KOMISJA KULTURALNA: Agnieszka Stankiewicz
KOMISJA LITURGICZNA: Jadwiga Pajor
KOMISJA SZKOLNO-OŚWIATOWA: Barbara Musiał, Fryderyka Kubica
RZECZNIK PRASOWY: Agnieszka Stankiewicz
Stanisław Bujak
Kapłani i Siostry: stałymi członkami Rady.


CZŁONKOWIE RADY FINANSOWEJ
:

Grzegorz Kozioł
Mariusz Kwaśniak
Dariusz Poczobut
Maciej Stanio
Beata Świerc
Piotr Tyrka

Odsłon: 5165